بیا و هستی حافظ ز پیش او بردارخ. کارگاه نقاشی مارک روتکو.

۱ دانه حرف ۳ قلب

مثل فرانس هلنز بی‌چاره
خ. نقاشی از آمادئو مودیلیانی
۱۸ دانه حرف ۵ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست