خواب دیدم

همین حالا از خواب بیدار شده‌م. خواب دیدم که برگشته بودم به گذشته. آگاهانه. به خودم گفتم که دیگه نمی‌تونم تحمل کنم این دنیا رو. برگشتم به گذشته. رفتم سر کلاس صمد. صمد بهرنگی. عجیب بود. همراهش شدم. می‌نشستم سر کلاس‌هاش. باهاش صحبت می‌کردم و گوش می‌دادم. یادم رفت چرا اومدم گذشته. پر از شور انقلابی بودم. با خودم می‌گفتم مسیر تاریخ رو عوض می‌کنم این بار. نمی‌گذارم چیزی بشه به مناف، به بهروز. صمد اومد سر کلاس یک بار. خالی بود اتاق. من بودم و یکی دیگه. گفت نقشه‌ی ترور شاه رو داریم. انگار این اتفاق توی تاریخ افتاده بود. می‌خواستم این بار موفقیت‌آمیز باشه. من و یک دختر دیگه رفتیم کاخ سعدآباد. انگار مراسمی بود که کسی رو راه نمی‌دادند. قرار بود بگم به عنوان پرستار اومده‌م. با ماشین رفتیم تا پشت کاخ، تک به تک قرار بود بریم تو. رفتم جلوی در، بلد نبودم از آیفون و دم و دستگاهش استفاده کنم. اون یکی دختره اومد. زنگ زد. گفت پرستار بچه‌ایم. رفتیم داخل. آقایی ایستاده بود. با خوشحالی یک چیزی گفت که از وسطش شنیدم ...  آقای طالقانی پیششونند. 

رفتیم پایین. کنار پله‌ها چندتا زن ایستاده بودند به عنوان نگهبان برای ورود. چیزی نگفتند. از پله‌ها رفتیم پایین، هال کوچکی بود و اون سمت اتاقی که زیاد دیده نمی‌شد. سر برگردوندم از اتاق، دیدم آقای طالقانی بلند شده، عباش رو جمع کرده، داره می‌ره با دو سه نفر دیگه. نفسم بند اومده بود. تماشاش می‌کردم. برگشتم دیدم شاه ایستاده. شکل‌شون دقیقا همون‌طور بود که توی مستندات هست. سلام کردم. با تاخیر یادم افتاد باید طبیعی باشم. تعظیم کردم. بقیه آدم‌ها نکردند. فهمیدم کارم ضایع بوده. متوجه شدم صمد رسیده. چهره‌ش مثل صمد نبود اما من توی خواب می‌دونستم صمده. شاه دعوت‌مون کرد بنشینیم. روی میز چاقو بود سه تا،دسته قرمز و نارنجی و ظرف بزرگ میوه. رفتیم به سمت مبل‌ها   هنگام نشستن من یواشکی یکی از چاقوها رو برداشتم. حال و احوال‌مون رو پرسید. من اشاره کردم به اتاق که زنی با لباس فاخر انگار روی تختی دراز کشیده بود. فقط دامن لباسش پیدا بود. پرسیدم شهبانو حال‌شون مساعد نیست؟ روش رو برگردوند، من از پشت دختر همراهمون،چاقو رو دادم به صمد. گرفت. شاه گفت که مختصری سرگیجه داشته شهبانو. صمد رفت نشست کنار شاه. شروع کرد آرام صحبت کردن. دیدم صدای خرخر میاد و یونیفرم نظامی شاه سرخ رنگ شده. دیدم دست صمد پهلوی شاهه. به دختر زدم گفتم بریم، بدو. نگران صمد نبودم. نگران هیچچی نبودم. فکر می‌کردم کار انجام شد. دختر می‌پرسید صمد چی‌؟ گفتم بعد میاد خودش. می‌دونستم لازم نیست نگرانش باشم. دویدیم و رفتیم از پله‌ها بالا، جلوی زن‌های نگهبان ، مرد... دختره رو ندیدم دیگه. رفتم. رسیدم به خونه‌ای که انگار خونه‌ی مادر صمد بود. خواهراش و مادرش توی حیاط کنار حوض بودند. رفتم توی یک اتاق که فضاش مثل آشپزخونه قدیمی خاله اینا بود ولی اتاق بود. یک اتاق خالی که کفش موکت قهوه‌ای داشت. حالا پر دلهره بودم. تمام اتاق رو قدم‌رو می‌رفتم. منتظر بودم صمد برگرده. می‌دونستم که ترور موفق نبوده. زخم اون قدر بزرگ نبود که بکشه. فکر می‌کردم بلاخره می‌فهمند. فکر می‌کردم چه جوری باید بشه که بعد از بیرون اومدن صمد متوجه بشن‌. می‌دونستم گیر می‌افتیم‌. نگران نبودم. پشیمون هم نبودم. می‌دونستم کار درستی کردیم. ولی بعد به این فکر کردم که من اومده بودم کار رو درست کنم. از پسش برنیومدم. همه چیز همون‌طور موند. باز هم نشد. حالم بد بود. دلهره داشتم. کلافه و عصبی بودم و طول اتاق رو راه می‌رفتم. صمد پرده رو کنار زد و از در اومد تو. صمد بود. محکم بغل کردمش. زبونم بند اومده بود. آویزون گردنش بودم و گریه می‌کردم که خدایا، زنده‌ست. مادر و خواهرش اومدند تو که بپرسند چی شده صمد؟ من رو دیدند از جلوی در برگشتند. بوسیدمش، بغلش کردم، گریه کردم. صمد نگهم داشته بود، اما نمی‌دونست چه خبره. ولی نپرسید. آروم پایین اومدم و عقب رفتم. چهره‌ش خنثی و خالی بود. پرسیدم چی شده؟ گفت دختره لومون داده. گفت رفته به اون نگهبانای زن گفته چی‌کار کردیم. صمد زودتر اومده بود بیرون ولی. دختره گفته صمد هم اگه شرافت داشته باشه می‌ره خودش رو معرفی می‌کنه و تقصیرها رو گردن می‌گیره. گفته مارکسیست‌ها دیگه دارند از خط رد می‌شن. آه نفرت‌باری کشیدیم جفت‌مون. گفت میان پیدام می‌کنند. نشست زمین. مثل آقام که می‌نشست وسط اتاق، تکیه می‌داد به بالش‌های پشت کمرش و پاش رو زاویه‌دار می‌گذاشت. جوراب نداشت، پاش هم شبیه آقا بود، جوانتر. گفت پیدام می‌کنند. حالتش خیلی آسوده و آرام بود. بدون ذره‌ای نگرانی، خستگی یا پشیمونی. انگار طبیعی بوده، انتظارش رو داشته. همیشه می‌دونسته، منتظرش بوده. نشستم کنارش، دو زانو. می‌دونستم باید بهش بگم. می‌لرزیدم. صدام هم وقتی گفتم صمد، باید بگم یه چیزو... نگاه کرد. تمام تنم می‌لرزید. دستش رو گرفتم. آروم گرفت تنم. وقتی می‌گفتم صدام واضح و روشن بود. من از آینده اومدم صمد. خواستم همه‌چی رو درست کنم. اما نشد. هربار که کسی برمی‌گرده اتفاق‌ها یک جور دیگه می‌افته، اما هیچچی عوض نمی‌شه. (انگار هرکی از آینده می‌اومده،باعث می‌شده اتفاقات یک جور دیگه بیفتند ولی نتیجه‌شون تغییر نکنه. مثلا همین که در واقعیت صمد توی ارس غرق شد و از این کارا نکرده بود اصلا‌.) نتونستم هیچ‌کاری کنم صمد. حالا هم باید برگردم، بدون این‌که فایده‌ای داشته باشه. 

آروم بود. مرد نشسته بود با یک زانوی عمود و تکیه به بالش‌های گرد قرمز با روبالشی سفید. نشسته بود که مرگ به سراغش بیاد. تعجب نکرد. نه که معمول باشه براش، اصلا مهم نبود این چیزها. برای من هم مهم نبود. یک چیز بود که ما بهش اهمیت می‌دادیم، مردم اون بیرون. دستش توی دستم بود. نگاه مستقیم و روشن نافذش به چشم‌هام بود. گفت تاریخ مسیر خودش رو می‌ره خورشید. بیدار شدم.

۸ قلب

" بخوابیم، شاید درست بشه."

    

        "اگر ما سایه‌ها خطا کردیم، شما جز این بیندیشید و آن‌گاه، همه‌ چیز به راه می‌آید.

         تنها بیندیشید که در خواب بوده‌اید، آن‌ دم که این صورت‌ها پدیدار می‌شدند.

         و این مقال زار و کم‌بها، تنها رویا به بار می‌آرد و بس.

         مردمان، خرده مگیرید، اگر ببخشاییدمان، به راه می‌آییم.

         و از آن‌رو که من پاک صادقم، اگر که خوش‌بختی دور است و دست‌نایافته، 

         - برای گریز از زبان مارصفتان - تا دیر نشده، به جبران آن خواهیم شتافت.

         اگر جز این شد، دروغ‌گویم بخوانید. 

         شب بر تمام‌تان خوش باد. دستانتان را به من بدهید، اگر رفیقانیم ما. "


        رویای شب نیمه‌ی تابستان

         شکسپیر

         ترجمه‌ی حمید خادمی   خ.Waltz no 16  از موزیسین مورد علاقه‌ی من، فردریک شوپن.

   خ. پست مرتبط : کلیک

۱ دانه حرف ۳ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست