زندگی من این‌جوری می‌گذره

دلبرا، از رهی بشنو معنی الف از حروف متشابهات. بدانک الفات از شطحیات اشارات استواء قدم در قدم بر قدم از قدم است و فردانیت ذات بر ذات در ذات و تجلی کنه بر کنه و عین به عین، و خبر است از عین جمع و جمع جمع و اسقاط علل. آن اصل علت و ظهور حقیقت بی‌رسم ربوبیت بروز کرده در لباس نکره و معرفت در معرفت به شرط نکره. عرفان در نکره مجهول است و نکره در حقیقت معرفت منقطع. الف اصل قدم است. حدثان به نعت فنا، در آن غایت عدم بر قدم مزاحم نیست زیرا که در حقیقت جز قدم نیست. :))

۱ دانه حرف ۱۰ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
پیوندهای روزانه
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست