مرد یادها و قصه‌ها

چه‌طور آدم قبول کنه رفتن کسی رو که عاشق زندگی بود؟

۱۰ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست