گنجشک‌ها در دلم زار می‌زنند

مرا که رنج‌دیده‌ام در پناه خودت درمان کن الهی.

۲۶ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست