دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم

بگذار به جای نوشتن، به جای عطش ثبت همه‌چیز که مبادا در برود و فراموش بشود، به جای آن‌که دست و چشمم‌ را به کلمه مشغول کنم، بنشینم رو‌به‌روی تو به تماشای آرامش بی‌کرانه‌ات، برای باقی عمر.

۲۰ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست