او می‌رود دامن‌کشان

من زهر تنهایی چشان

دیگر مپرس از من نشان

کز دل نشانم می‌رود... 

۱۶ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست