بی‌هیچ‌چیز شده‌ایم.

خدایا کاش من می‌مردم و این مصیبت‌ها سرمون نمی‌اومد. کاش من هم می‌مردم و این مصیبت‌ها رو نمی‌دیدم. 

۱۵ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست