برای وقتی همه‌چیز را فراموش می‌کنم

نوشتن آخرین راه نجات است.

۱۵ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست