چکیدن

چهارسال نوشتن و ننوشتن از پشت پنجره.
۱۲ دانه حرف ۲۷ قلب
طوری پراکنده‌ایم در جهان
که جز کلمات هیچ‌چیز نداریم.
آرشیو مطالب
طراح اصلی قالب: عرفان .در بهار نوری‌ست