دلم میخواد کلمات رو بغل کنم. 


خ. فقط همین.
خ. متوجه هستم که انقدر بامزه هستین که بیاین تو کامنتا اسممو صدا کنین :) نکنین آقا.. نگارنده اعصاب ندارد.