من یه عالمه دعا لازم دارم.


خ. خواهش می کنم یاد منم باشین.