همه زندگی من اون لحظه س که نشستی رو به روم و آواز می خونی..
خ. فکر نمی کردم زنده بمونم و ببینمش که شب دهم می خونه.