خانه داری حس بامزه ای دارد. اینکه گوشه ی ذهن، کنار همه ی دغدغه هایت، به این فکر کنی که برای شام استامبولی بار کنی یا عدس پلو؟

خ. خانم بودن یک اتفاق دلپذیر است.

خ. عنوان. لیست خرید نوشتن هم.