تو نمی دانی..

من هنوز از غوغا پناه می برم به هاول و قلعه ی متحرک.