اما اگر راستش را بخواهی، دیگر دلم نمی‌خواهد زندگی کنم.