او یک گیج است..

  که راه افتاده و به تمام دنیا برگه ی یادآوری می چسباند.