از بالای دیوار، سرک کشید، یواش خندید و گفت:« دارم برمی‌گردم.»