برای ششمین بار تو این‌ماه جای قاشق چنگالا رو عوض کرده.