آیا ما سزاوار بودیم

تمام خیابان را در باران برویم،

و در انتهای خیابان،

کسی در انتظار ما نباشد؟احمدرضا احمدی

خ. کی می‌رسیم به آخرش؟

ا. تو خیلی به نتیجه اتکا می‌کنی خورشید.