من نشستم وسط خیابون و دلم نمیخواد برم خونه. کسی این دور و ورا نیست ببینمش؟