حرفی به من بزن.
من در پناه پنجره‌ام
با آفتاب رابطه دارم. :)