همین که خدا می دونه بسه.

همین که خدا می دونه بسه.

الیس الله بکاف عبده؟